Instytut Ronalda Reagana
Projekty - W pigułce

Reagan w pigułce


Czyli zwięźle ujęte poglądy 40. Prezydenta Stanów Zjednoczonych.


Ponieważ z tłumaczeniami jest tak, że piękne nie są wierne, a wierne nie są piękne, obok każdej cytowanej wypowiedzi znajduje się dla porównania wersja oryginalna.


O biurokracji • Czy już zapomnieliśmy, że rząd jest stworzoną przez nas spółką, której akcjonariuszem z chwilą zapłacenia pierwszego centa podatku stają się każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko?Did we forget that government is the people’ s business and every man, woman, and child becomes a shareholder with the first penny of tax paid? (14.01.1982)

 • Przerośnięty rząd najlepiej wygląda we wstecznym lusterku, kiedy zostawiasz go za sobą daleko w tyle.The best view of big government is in the rear view mirror as you’ re driving away from it. (24.03.1982)

 • Żaden rząd w historii nie ograniczył dobrowolnie swojej władzy. Ale z Bożą pomocą moja administracja to osiągnie.No government in the history of civilization has ever voluntarily reduced itself in size. But with God’ s help, this one’ s going to. (01.05.1982)

 • Tylko w Waszyngtonie ministerstwo zajmujące się wszystkim, co znajduje się na zewnątrz jego samego, może zostać nazwane Ministerstwem Zasobów Wewnętrznych.Where but in Washington would they call the department that’ s in charge of everything outdoor, everything outside, the Department of the Interior. (14.09.1983) (amerykański Department of the Interior zajmuje się takimi sprawami jak ochrona przyrody, zarządzanie zasobami i sprawy indiańskie – przyp.MB)

 • Władza państwowa zawsze uzasadni wydanie każdych pieniędzy, które otrzyma.Government always finds a need for whatever money it gets. (29.04.1982)

 • Dziesięć najbardziej niebezpiecznych słów w języku angielskim to: “Dzień dobry, jestem przedstawicielem władz państwowych i jestem tu, aby pomóc”.The ten most dangerous words in the English language are, “Hi, I’m from the Government, and I’m here to help.” (28.07.1988)

 • Od zawsze uważam, że najlepszym podsumowaniem rozsądku i mądrości władzy państwowej była tablica zawieszona na gigantycznej Zaporze Hoovera: „Własność państwowa. Nie zabierać”.I’ve always thought that the common sense and wisdom of government were summed up in a sign they used to have hanging on that gigantic Hoover Dam. It said, “Government property. Do not remove.” (14.09.1987)

 • Obawiam się, że muszę wyznać jeden z grzechów władzy, z którym musimy się nieustannie zmagać i nad którym nigdy, z naszym rządem włącznie, nie zdołamy odnieść całkowitego zwycięstwa. Polega on na tym, że biurokracja, gdyż już raz zaistnieje, kieruje się jedną najważniejszą zasadą: zabezpieczyć swoje istnienie.I’m afraid that I have to confess to you that one of the sins of government, and one with which we must deal and never be able to be completely successful with, and this includes our own government, is that the bureaucracy once created has one fundamental rule above all others: Preserve the bureaucracy. (01.06.1988)

 • Moi drodzy, jakiś czas temu rząd federalny wydał wojnę ubóstwu i ubóstwo wygrało.My friends, some years ago, the federal government declared war on poverty and poverty won. (25.01.1988)


O budżecie i podatkach • Powodem naszego gigantycznego długu publicznego nie są zbyt niskie podatki. Powodem jest to, że rząd wydaje za dużo.We don’ t have a trillion-dollar debt because we don’ t tax enough; we have a trillion-dollar debt because government spends too much. (20.05.1982)

 • Nie jestem pewien czy będąc w piątej klasie wiedziałem co to znaczy “dług publiczny”. Oczywiście, kiedy byłem w piątej klasie, to go nie mieliśmy.When I was in fifth grade, I’ m not sure that I knew what a national debt was. Of course, when I was in the fifth grade, we didn’ t have one. (28.06.1983)

 • Od dawna wiadomo, że dwie rzeczy w Waszyngtonie były niezrównoważone – budżet i liberałowie.We’ ve long thought there were two things in Washington that are unbalanced – the budget and the liberals. (01.03.1985)
  (mianem liberałów w Stanach Zjednoczonych określa się lewicę i Partię Demokratyczną – przyp. MB)

 • Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy, jest powrót do polityki opodatkowywania wszystkiego co tylko się da i rozdmuchiwania wydatków budżetowych. Taka polityka zdławiła kreatywność i rozwój. To, czego naprawdę potrzebujemy, to polityka podatkowa, która zachęca do pracy, oszczędzania i inwestowania, czyli tego wszystkiego, co zapewnia rozwój gospodarczy.The last thing we need now is a return to the policies of tax and tax and spend and spend. Those policies stifled creativity and growth. What we do need is a tax policy that offers incentives for people to work, save, and invest – all the things that’ll keep the economy growing. (10.10.1984)

 • Dla tych, którzy twierdzą, że nie możemy ograniczyć wydatków, obniżyć podatków i jednocześnie zwiększyć wydatków na obronę stosownie do dzisiejszych zagrożeń, mam odpowiedź składającą się z pięciu słów: „Tak, możemy. I tak, musimy”.To those who say we can’t cut spending, lower taxes and, yes, rebuild the defenses we need in this dangerous world, I have a six-word answer: “Yes we can, and yes we must.’’ (25.06.1981)


O deficycie, zadłużeniu, inflacji i.. ekonomistach • Możemy pozostawić w spadku naszym dzieciom niespłacone olbrzymie długi i zrujnowaną gospodarkę, albo też możemy pozostawić im wolny kraj, gdzie każdy człowiek ma możliwość robić to co Bóg dla niego zaplanował. Wszystko czego potrzebujemy to odrobina zdrowego rozsądku i rozpoznanie naszych własnych zdolności. Razem możemy wykuć nowy początek dla Ameryki.We can leave our children with an unrepayable massive debt and a shattered economy, or we can leave them liberty in a land where every individual has the opportunity to be whatever God intended us to be. All it takes is a little common sense and recognition of our own ability. Together we can forge a new beginning for America. (05.02.1981)

 • Czy ktokolwiek pomyślał o ile łatwiej pozbędziemy się deficytu budżetowego, jeśli każdy z nas spróbuje żyć zgodnie z Dziesięcioma Przykazaniami i zasadą nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe?Has anyone stopped to consider that we might come closer to balancing the budget if all of us simply tried to live up to the Ten Commandments and the Golden Rule? (31.01.1983)

 • Obecnie inflacja daje chwilowy, złudny skutek wynikający z samej jej istoty. Jest jak gorąca kąpiel, najpierw chwila przyjemności, ale za moment woda okazuje się zbyt gorąca. – Now, inflation does have a temporary, simulative effect just by its very nature. It’s kind of like a warm bath. It feels good for a minute, but then the water gets too hot. (03.04.1982)

 • Jedna z definicji mówi, że ekonomista to ktoś, kto widząc jak coś działa w praktyce, zastanawia się czy zadziała również w teorii. – One definition of an economist is somebody who sees something happen in practice and wonders if it will work in theory. (13.03.1987)


O polityce społecznej i rozwoju • Całościowym celem reform polityki społecznej, w tym pomocy społecznej, zawsze powinno być znalezienie rozwiązań niosących ratunek tym, którzy z niej korzystają i uczynienie ich samowystarczalnymi, a nie uzależnianie od pomocy państwowej zarówno ich samych, jak i następnych pokoleń. – The whole target of some of our social reforms, like welfare, always should have been to find a way to salvage those people and make them self-sustaining, instead of perpetuating them into the third and fourth generation as wards of the government. (10.11.1981)

 • Tylko wtedy, gdy nasza dusza ma sposobność by wymyślać i tworzyć, tylko wtedy, gdy jednostka ponosi osobistą odpowiedzialność za decyzje gospodarcze i uzyskuje osobiste korzyści w razie powodzenia, tylko wówczas społeczeństwa mogą zachować gospodarczą żywotność, dynamizm, pomyślność, zdolność do rozwoju i wolność.Only when the human spirit is allowed to invent and create, only when individuals are given a personal stake in deciding economic policies and benefiting from their success – only then can societies remain economically alive, dynamic, prosperous, progressive, and free. (29.09.1981)

 • Musimy pamiętać, że bez rywalizacji nie będzie zwycięzcy, pobitych rekordów, ani doskonałości, czy to w edukacji czy w innych dziedzinach życia.But let’s remember, without a race there can be no champion, no records broken, no excellence – in education or any other walk of life. (15.04.1982)

 • Czy już zapomnieliśmy, że władza państwowa nie może zastąpić ani ludzkiej woli ani odpowiedzialności człowieka względem wspólnot, w których żyje? – Did we forget that government must not supersede the will of the people or the responsibilities of the people in their communities? (14.01.1982)


O misji Ameryki • Ameryka jest pochodnią wolności, w szczególności w obecnym wieku, lecz nie dla nas samych, ale dla milionów ludzi na całym świecie.Especially in this century, America has kept alight the torch of freedom, but not just for ourselves but for millions of others around the world. (08.03.1983)


O nieograniczonych możliwościach • Nie ma czegoś takiego jak granice rozwoju, ponieważ nie istnieją granice ludzkiej inteligencji, wyobraźni i ciekawości.There are no such things as limits to growth, because there are no limits on the human capacity for intelligence, imagination, and wonder. (20.09.1983)


O służbie • Składając przysięgę przed objęciem urzędu, ślubowałem lojalność jednej wyjątkowej grupie interesów: Narodowi.When I took the oath of office, I pledged loyalty to only one special interest group: “We the people”. (28.04.1981)


O wolności religijnej • Nasza Konstytucja nigdy nie miała powstrzymywać ludzi od modlitwy, a jedynie chronić ich prawo do modlitwy.- The Constitution was never meant to prevent people from praying; its declared purpose was to protect their freedom to pray. (18.09.1982)

 • Ojcowie Założyciele uchwalili Pierwszą Poprawkę w celu ochrony kościołów przed wpływem rządu. Natomiast nigdy nie mieli zamiaru wybudowania muru wrogości pomiędzy państwem a wiarą religijną jako taką.When our Founding Fathers passed the First Amendment, they sought to protect churches from government interference. They never intended to construct a wall of hostility between government and the concept of religious belief itself. (08.03.1983)


O postulatach oponenów politycznych • Tak, uzdrowiciele deficytu budżetowego wyjęli już skalpele, ale nie kierują ich w stronę budżetu. Ten jest tak rozdęty jak zwykle i ciągle rośnie. Są gotowi do operowania, ale Twojego portfela.Yes, the deficit doctors have their scalpels out all right, but they’re not poised over the budget. That’s as fat as ever and getting fatter. What they’re ready to operate on is your wallet. (16.05.1983)

 • Dzisiejsi oskarżyciele i załamujący ręce to ci sami, którzy do wczoraj rządzili i przynieśli nam gospodarczą stagnację i dwucyfrową inflację. Ich rządy tylko pod jednym względem były uczciwe: Nikogo nie dyskryminowali, zubożyli wszystkich.The finger-pointers and hand-wringers of today were the policy makers of yesterday, and they gave us economic stagnation and double-digit inflation. There was only one thing fair about their policies: They didn’t discriminate; they made everyone miserable. (31.01.1984)


O lobbowaniu za zmianami • Kiedyś powiedziałem o legislaturach [stanowych] i Kongresie, że nie chodzi o to by je oświecić, ale aby poczuły żar.I once said about legislatures and Congresses that it isn’t necessary to make them see the light; make them feel the heat. (23.01.1983)


Tak być powinno • Tak jak drzewo rośnie i potężnieje z każdym rokiem, zapuszczając głęboko korzenie i czerpiąc życiodajną energię z promieni słońca, tak też i każda pozytywna zmiana musi być zakorzeniona w tradycyjnych wartościach kraju, kultury, rodziny oraz wspólnoty i szukać natchnienia w wieczności, w źródle wszelkiego życia, po prostu – w wierze.Like a tree growing strong through the seasons, rooted in the earth and drawing life from the sun, so, too, positive change must be rooted in traditional values – in the land, in culture, in family and community – and it must take its life from the eternal things, from the source of all life, which is faith. (31.05.1988)

 • Źródła bogactwa są niezależnie od czasu, ludzi i miejsca. Państwo, które celowo je podważa odrzucając Boga, tłamsząc wiarę, niszcząc wolność i konfiskując dobra ponad miarę zubaża swych obywateli.The principles of wealth creation transcend time, people, and place. Governments which deliberately subvert them by denouncing God, smothering faith, destroying freedom, and confiscating wealth have impoverished their people. (22.06.1983)

 • Zastanówmy się. Czy to naprawdę możliwe, że pierwsza poprawka do Konstytucji przyznaje nazistom i Ku Klux Klanowi prawo demonstrowania na ulicach oraz głoszenia haseł eksterminacji żydów i przywrócenia niewolnictwa, a jednocześnie ta sama poprawka zakazuje naszym dzieciom odmawiania modlitwy w szkole?Ask yourselves: Can it really be true that the first amendment can permit Nazis and Ku Klux Klansmen to march on public property, advocate the extermination of people of the Jewish faith and the subjugation of blacks, while the same amendment forbids our children from saying a prayer in school? (25.02.1984)

 • Mamy wybór. Albo możemy stworzyć gospodarkę, w której na pierwszym miejscu znajduje się obywatel – konsument, pracownik, przedsiębiorca – i każdy samodzielnie decyduje co kupić lub sprzedać, gdzie pracować, w co inwestować i co wytwarzać. Albo też możemy na pierwszym miejscu postawić rząd i pozwolić, by to biurokraci i politycy grali pierwsze skrzypce i decydowali o tym, kto wypada z rynku, kto dostanie wielki kontrakt, a kto ma wolne.You see, we can either have an economy that puts the private citizen at the center – the consumer, the worker, the entrepreneur – and lets each individual be the judge of what to buy or sell, where to work, where to invest, and what to create. Or we can put the government at the center of the economy and let the bureaucrats and politicians call the balls and strikes and decide who’s out of business, or who will get the big contract and be home free. (29.06.1988)

 • Nasz Nowy Początek jest kontynuacją tego, co zostało zapoczątkowane dwa wieki temu, kiedy – po raz pierwszy w historii – ludzie uznali, że rząd nie będzie naszym panem. Rząd ma nam służyć i może mieć tylko taką władzę na jaką naród mu pozwoli.Our New Beginning is a continuation of that beginning created two centuries ago when – for the first time in history – government, the people said, was not our master. It is our servant. Its only power: That which we the people allow it to have. (21.01.1985)

 • Analizując każdy projekt prawny lub gospodarczy zadaję [sobie] pytanie: Czy zwiększy on wolność jednostki, czy będzie stanowić zachętę, by wspinać się na szczyty, czy też wprowadzi nowe ciężary i spęta nam ręce?For every legal and economic action we consider, I ask: Will this serve to liberate and empower the individual; will it encourage us to reach for the stars, or will it weaken us and drag us down into submission and dependence? (01.08.1983)


O sobie z przymrużeniem oka • Urodziny są chwilą wyjątkową i dziś taką mnie obdarzyliście. Ale muszę wam powiedzieć, że choć dziś przypada 34. rocznica moich 39. urodzin, to te liczby nie robią na mnie wrażenia. Wierzę, że Mojżesz miał 80 lat, gdy Bóg po raz pierwszy wezwał go do służby dla innych. Do tego mam w pamięci słowa, które wypowiedział Thomas Jefferson: “Nie powinniśmy nigdy oceniać Prezydenta przez pryzmat jego wieku, oceniajmy jego dokonania”. Odkąd mi to powiedział, przestałem się martwić.Birthdays are special moments, and you’ve given me one today. But I must tell you, even though this is the 34th anniversary of my 39th birthday, those numbers don’t faze me at all. I believe Moses was 80 when God first commissioned him for public service. And I also remember something that Thomas Jefferson once said. He said, “We should never judge a President by his age, only by his works.’” And ever since he told me that, I’ve stopped worrying. (z okazji 73 urodzin)


A to trzeba zmienić • Podejście rządu do gospodarki można streścić w kilku zdaniach: Jeśli działa, opodatkuj. Jeśli nadal działa, ureguluj. Jeśli przestaje działać, subsydiuj.Government’s view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. (15.08.1986)

 • Amerykański system podatkowy, zamiast zgodnie ze swym celem służyć ludziom, zaczął służyć niezaspokojonemu apepetytowi rządu.The American taxing structure, the purpose of which was to serve the people, began instead to serve the insatiable appetite of government. (11.03.1981)

 • Tak, deficyt jest problemem. Mówię o tym od ponad ćwierćwiecza. Ale kluczową rzeczą nie jest wielkość deficytu, ale wysokość obciążeń nakładanych przez rząd na gospodarkę. -_Yes, deficits are a problem. I’ve been saying so for more than a quarter of a century now. But the problem is not the size of the deficit, it’s the size of government’s claim on our economy. (03.03.1984)_

 • Stawianie czoła wyzwaniom przyszłości przy pomocy obecnego, przestarzałego systemu podatkowego, to nic innego jak próba wygrania zawodów Indianapolis 500 na rowerze.Trying to tackle the great challenges of our future with today’s outdated tax system – that’s a little like trying to win the Indianapolis 500 on a bicycle.

 • Nie jestem politykiem. Jestem zwykłym obywatelem, głęboko przekonanym, że większość kłopotów powodują politycy.I am not a politician. I am an ordinary citizen with a deep-seated belief that much of what troubles us has been brought about by politicians.


Wybór i tłumaczenie
Marcin Bonicki