Instytut Ronalda Reagana
W Krakowie uczczono 100. rocznicę urodzin Ronalda Reagana

W Krakowie uczczono 100. rocznicę urodzin Ronalda Reagana

dodano: 28.06.2011

100. rocz­ni­cę uro­dzin b. pre­zy­den­ta USA Ro­nal­da Re­aga­na uczczo­no w Kra­ko­wie. To część eu­ro­pej­skich ob­cho­dów na cześć po­li­ty­ka, który – jak za­uwa­żył kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz – “przyczynił się do zmian w na­szym świe­cie, na­zna­czo­nym podziała­mi i kon­flik­ta­mi”.

W uroczystości zorganizowanej przez waszyngtońską Fundację Prezydencką Ronalda Reagana uczestniczyło m.in. dziesięciu amerykańskich kongresmanów, ambasador USA w Polsce Lee Feinstein, szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, władze Krakowa i Małopolski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i rodzice Bogdana Włosika, 20-latka zastrzelonego w 1982 r. podczas demonstracji w Nowej Hucie. Podczas krakowskich obchodów podkreślano więzi, jakie łączyły byłego prezydenta USA i papieża Jana Pawła II. – Relacja ta oparła się na spójności interesów. Obaj byli nastawieni do komunizmu wrogo, z punktu widzenia polityki i religii, ale uważali, że komunizm należy zwalczać środkami politycznymi. Starali się też zapobiegać rozprzestrzenianiu się komunizmu w Trzecim Świecie i w Europie – mówił podczas wykładu w Sukiennicach John O’Sullivan, dziennikarz i publicysta, autor książki “Prezydent, Papież, Premier. Oni zmienili świat”.

Jak dodał O’Sul­li­van re­la­cja mię­dzy Janem Paw­łem II a Ro­nal­dem Re­aga­nem opar­ta była także na wspól­no­cie mo­ral­no­ści, co stało się jasne zwłasz­cza w la­tach 80., gdy obaj re­ago­wa­li na różne kryzy­sy. – W li­ście do Zbi­gnie­wa Brze­ziń­skie­go Ro­nald Re­agan na­pi­sał, że być może re­li­gia okaże się być piętą Achil­le­sa ko­mu­ni­zmu – powiedział O’Sul­li­van.

Głów­nym punk­tem kra­kow­skich ob­cho­dów była msza św. dzięk­czyn­na za bł. Jana Pawła II i pre­zy­den­ta Re­aga­na od­pra­wio­na w Ba­zy­li­ce Ma­riac­kiej. Me­tro­po­li­ta kra­kow­ski kard. Dzi­wisz podkreślił, że Jana Pawła II i pre­zy­den­ta Ro­nal­da Re­aga­na połączy­ła wspól­na tro­ska o losy świa­ta. – Dziś wspo­mi­na­my dwoje ludzi, któ­rzy przez swoje de­cy­zje wpłynę­li w po­waż­nym stop­niu na los i kształt współ­cze­sne­go świata. Każdy z nich miał inny bagaż do­świad­czeń. Każdy z nich dzia­łał w innej sfe­rze. Każdy miał inny za­kres od­po­wie­dzial­no­ści i inne środ­ki do dys­po­zy­cji. A jed­nak przy­świe­cał im po­dob­ny cel i dla­te­go w wielu spra­wach ich drogi były zbież­ne – za­uwa­żył kard. Dzi­wisz.

Hie­rar­cha przy­po­mniał, że kiedy Ro­nald Re­agan był pre­zy­den­tem USA świat był po­dzie­lo­ny na prze­ciw­staw­ne sobie bloki i żył w stra­chu przed sa­mo­uni­ce­stwie­niem. – Pre­zy­dent Re­agan pod­jął sku­tecz­ne dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do de­mon­ta­żu tego, co na­zwał “im­pe­rium zła”. W tym im­pe­rium żyło wiele ludów po­zba­wio­nych wol­no­ści, a ich hi­sto­ria na­zna­czo­na zosta­ła obłęd­ną ide­olo­gią zbu­do­wa­nia świa­ta bez Boga – mówił me­tro­po­li­ta kra­kow­ski.

Re­agan jest ho­no­ro­wym oby­wa­te­lem Kra­ko­wa, jego imie­niem nazwa­no też plac Cen­tral­ny w Nowej Hucie. W po­nie­dzia­łek organi­za­to­rzy akcji oby­wa­tel­skiej “Ofen­sy­wa wol­no­ści” prze­ka­za­li przed­sta­wi­cie­lom Fun­da­cji Pre­zy­denc­kiej Ro­nal­da Re­aga­na wydanie księ­gi pa­miąt­ko­wej de­dy­ko­wa­nej ame­ry­kań­skie­mu prezy­den­to­wi, do któ­rej za po­śred­nic­twem in­ter­ne­tu wpi­sy­wa­li się Po­la­cy.

W Eu­ro­pie uro­czy­sto­ści od­bę­dą się w naj­bliż­szych dniach także w Pra­dze, Bu­da­pesz­cie i Lon­dy­nie. Ro­nald Re­agan (1911-2004) był gu­ber­na­to­rem Ka­li­for­nii oraz dwu­krot­nie pre­zy­den­tem Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Po doj­ściu do wła­dzy w ZSRR Mi­cha­iła Gorbaczowa, Re­agan na­wią­zał dia­log z ar­chi­tek­tem pie­re­stroj­ki pro­wa­dzą­cy do wza­jem­nej re­duk­cji zbro­jeń. W słyn­nym prze­mó­wie­niu wy­gło­szo­nym w Ber­li­nie Za­chod­nim w 1987 r. we­zwał sowiec­kie­go przy­wód­cę, by zbu­rzył Mur Ber­liń­ski. Jako pre­zy­dent wspie­rał dą­że­nia Po­la­ków do oba­le­nia ko­mu­ni­zmu. Za zgodą Reaga­na CIA prze­ka­zy­wa­ła pol­skim opo­zy­cjo­ni­stom fun­du­sze na walkę z wła­dza­mi ko­mu­ni­stycz­ny­mi. Re­agan wspie­rał też akcję po­mo­cy dla dzia­ła­czy So­li­dar­no­ści po wpro­wa­dze­niu stanu wo­jen­ne­go i do­pro­wa­dził do na­ło­że­nia na PRL sank­cji go­spo­dar­czych. W 2007 r. prze­by­wa­ją­cy w Ka­li­for­nii pre­zy­dent Lech Ka­czyń­ski wręczył wdo­wie po Ro­nal­dzie Re­aga­nie – Nancy przy­zna­ny pośmiert­nie by­łe­mu pre­zy­den­to­wi Order Orła Bia­łe­go.

Źródło: onet.pl