Instytut Ronalda Reagana
Ustawa o dziesięciu przykazaniach

Marcin Bonicki, dodano: 25.08.2013

Czasami się zastanawiam jak wyglądałby Dekalog jeśli Mojżesz poddałby go pod głosowanie w amerykańskim Kongresie – Ronald Reagan

Znany z wielu błyskotliwych wypowiedzi amerykański prezydent faktycznie musiał się zastanawiać, bo żył i działał w czasach, w których zachodni świat stał jeszcze na nogach, a nawet jeśli gdzieś ktoś próbował postawić go na głowie, to każdy trzeźwo myślący człowiek umiał rozróżnić gdzie góra, gdzie dół i doskonale wiedział, że pewien obiektywny porządek rzeczy jednak istnieje. Minęło kilkadziesiąt lat i sytuacja się niestety zmieniła. Świat z uporem maniaka staje na głowie i domaga się nie tylko przyzwolenia, ale wręcz pełnej i bezwarunkowej afirmacji oraz stanowczo tępi każdą krytykę swych dążeń. O wiele więc łatwiej wyobrazić sobie, jak wyglądałby Dekalog poddany obróbce legislacyjnej w dowolnym parlamencie państwa zaliczanego lub pretendującego do tzw. Zachodu.

Tytuł

Można mieć wątpliwości już co do samego tytułu, czy ostałaby się tradycyjna nazwa Dziesięć Przykazań. Po pierwsze, w toku prac parlamentarnych zmianie mogłaby ulec ich liczba. Po drugie, przykazanie to obowiązek, nakaz, a więc we współczesnym odbiorze coś z definicji niesympatycznego. Być może poparcie uzyskałaby propozycja zastąpienia go pojęciem zalecenia albo rekomendacji. A być może ustawa przybrałaby zupełnie inny tytuł, np. ustawa o gwarancjach przekonań i praw religijnych.

Art. 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

1. Z zastrzeżeniem prawa każdej osoby do praktykowania, bądź nie, dowolnie wybranej religii, jak również z zastrzeżeniem jej prawa do wolności od niepożądanych kontaktów z przejawami lub obiektami kultu, każda osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona całkowicie ma prawo wyznawania wiary w przedmiot kultu i sprawowania kultu we własnym lokalu mieszkalnym.
2. Właściciele budynków wybudowanych z udziałem pomocy publicznej mogą wprowadzić dalej idące gwarancje ochrony praw osób niezamieszkujących w ich zasobach lokalowych.
3. Warunki techniczne i sanitarne jakie powinny spełniać lokale mieszkalne, w których odbywać się będzie kult z udziałem osób w nich niezamieszkujących określi minister właściwy do spraw tolerancji w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw budownictwa, ochrony zdrowia i spraw wewnętrznych.
4. Ustęp pierwszy traci moc z chwilą podania do publicznej wiadomości dowodów naukowych na brak przedmiotu kultu bądź ratyfikacji stosownej konwencji międzynarodowej.

Art. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

1. Każda osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona całkowicie ma prawo do wzywania bądź nie, nazywania bądź nie, wyznawanego przedmiotu kultu.
2. Prawa osób podejmujących działania lub zaniechania w celach artystycznych lub naukowych pozostają nienaruszone.

Art. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

1. Każdej osobie pełnoletniej i nieubezwłasnowolnionej całkowicie przysługuje prawo do co najmniej jednego w tygodniu udziału w sprawowaniu kultu w obiektach użyteczności publicznej.
2. Wykonywanie prawa przyznanego w ust.1 nie może jednak uchybiać obowiązkom wynikającym ze stosunku pracy.
3. W celu ochrony zdrowia publicznego i jednostkowego minister właściwy do spraw tolerancji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może wprowadzić ograniczenia prawa przyznanego w ust. 1.

Art. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

1. W zakresie nieobjętym świadczeniami systemu zabezpieczenia społecznego, każda osoba ma obowiązek świadczenia pomocy na rzecz rodzica 1 i rodzica 2, bądź innych opiekunów prawnych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które przed osiągnięciem pełnoletności były ofiarą przymusowego udziału w sprawowaniu kultu.
3. Wyjątki od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, określa ustawa o minimalizowaniu cierpień fizycznych i psychicznych.

Art. 5. Nie zabijaj.

1. Bez zgody zainteresowanej osoby nie można pozbawić jej życia ze względu na tożsamość płciową lub jej brak, tożsamość społeczną lub jej brak, tożsamość narodową lub jej brak, orientację seksualną lub jej brak, a także postępowe przekonania polityczne i społeczne.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia postanowieniom ustawy o integralności cielesnej osób o kobiecej tożsamości płciowej.

Art. 6. Nie cudzołóż.

1. Zabrania się odbywania stosunków seksualnych bez zabezpieczenia przed nieplanowaną ciążą.
2. Wyjątki od zakazu, o którym mowa w ust. 1, określi ustawa o planowaniu przyszłych pokoleń.

Art. 7. Nie kradnij.

1. W granicach określonych przez zasady współżycia społecznego majątek każdej osoby pozostaje pod ochroną prawną.
2. Wyjątki od ochrony, o której mowa w ust. 1, określają ustawy podatkowe.

Art. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Zakazuje się mowy nienawiści ze względu na tożsamość płciową lub jej brak, tożsamość społeczną lub jej brak, tożsamość narodową lub jej brak, orientację seksualną lub jej brak, a także postępowe przekonania polityczne i społeczne.

Art. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

(skreślony)

Art. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

1. Przedmioty przeznaczone do sprawowania kultu, wykorzystywane w celach sprzecznych z ustawą, podlegają przepadkowi na rzecz państwa.
2. Przepadkowi podlegają również przedmioty wykorzystywane do naruszania praw innych osób ze względu na ich tożsamość płciową lub jej brak, tożsamość społeczną lub jej brak, tożsamość narodową lub jej brak, orientację seksualną lub jej brak, a także postępowe przekonania polityczne i społeczne.

***

Potworek? Ale jakże nowoczesny i postępowy. Co gorsza, bo ja wybieram jednak oryginał, być może proroczy.

Marcin Bonicki